OSAKA CITY!

oosakacity.jpg
 大阪に暮らし、大阪の街を出て、そして、大阪の街に来る度に思う。ほこりっぽいなぁ~と。